Pali Alphabet

Pali Alphabet

Vowels:

 ā   ī   ū   

Consonants:

k kh g gh ṅ
c ch j jh ñ
ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ
t th d dh n
p ph b bh m
y r l v s h ḷ ṃ

Combination of consonants and vowels:


ka kā ki kī ku kū ke ko kaṃ
kha khā khi khī khu khū khe kho khaṃ
ga gā gi gī gu gū ge go gaṃ
gha ghā ghi ghī ghu ghū ghe gho ghaṃ
ṅa ṅā ṅi ṅī ṅu ṅū ṅe ṅo ṅaṃ
ca cā ci cī cu cū ce co caṃ
cha chā chi chī chu chū che cho chaṃ
ja jā ji jī ju jū je jo jaṃ
jha jhā jhi jhī jhu jhū jhe jho jhaṃ
ña ñā ñi ñī ñu ñū ñe ño ñaṃ
ṭa ṭā ṭi ṭī ṭu ṭū ṭe ṭo ṭaṃ
ṭha ṭhā ṭhi ṭhī ṭhu ṭhū ṭhe ṭho ṭhaṃ
ḍa ḍā ḍi ḍī ḍu ḍū ḍe ḍo ḍaṃ
ṇa ṇā  ṇi ṇī ṇu ṇū ṇe ṇo ṇaṃ
ta tā  ti tī tu tū te to taṃ
tha thā  thi thī thu thū the tho thaṃ
da dā di dī du dū de do daṃ
dha dhā  dhi dhī dhu dhū dhe dho dhaṃ
na nā  ni nī nu nū ne no naṃ
pa pā  pi pī pu pū pe po paṃ
pha phā  phi phī phu phū phe pho phaṃ
ba bā  bi bī bu bū be bo baṃ
bha bhā  bhi bhī bhu bhū bhe bho bhaṃ
ma mā  mi mī mu mū  me mo maṃ
ya yā  yi yī yu yū ye yo yaṃ
ra rā ri rī ru rū re ro raṃ
la lā li lī lu lū le lo laṃ
va vā vi vī vu vū ve vo vaṃ
sa sā si sī su sū se so saṃ
ha hā hi hī hu hū he ho haṃ
ḷa ḷā ḷi ḷī ḷu ḷū ḷe ḷo ḷaṃ

0 comments:

Post a Comment

Your comments and feedback are very helpful to us in improving our posts. We really appreciate your time. Thank you!
Dhamma USA Team.